బుజ్జిగాడి కధలు


 చాల రొజుల తరువాత బుజ్జిబాబు కథలు అనే తెలుగు పుస్తకము చదవటమ్ మొదలు పెట్టాను. బహుసా పాఠ్యపుస్తకము, వారపత్రిక కాని తెలుగు పుస్తకము చడవటమ్ ఇదే మొదటి సారి కాబొలు.

This entry was posted in Personal. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *